DIY

Avoliitto

 

Avoliitto on kyseessä, kun pariskunta asuu yhteistaloudessa.

Juridisesti avoliiton pitäisi olla sukupuolineutraali, eli avoparina voi olla perinteisesti nainen ja mies tai sitten samaa sukupuolta olevat.

Lähtökohtaisesti avoparilla ei ole toistensa suhteen enempää oikeuksia, kuin ystävällä tai tuttavallakaan. Avopuolisot ovat itsenäisiä henkilöitä, jolla on omat omaisuutensa ja velvoitteensa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avopuolison asema on huomattavasti heikompi kuin aviopuolison asema, jota jälkimmäisä on monella lain säädöksellä turvattu.

Keskeisimpiä epäkohtia avopuolison oikeusturvassa:

  • avopuolisolla ei ole elatusvelvollisuutta puolisoa kohtaan, eikä siten oikeutta saadakaan elatusta toiselta
  • avoleski ei saa leskeneläkettä muutoin kuin jos on asunut avoliitossa vähintään 5 vuotta ja hänellä on yhteinen, alaikäinen lapsi avopuolison kanssa
  • avoleskellä ei ole toisen kuoltua oikeutta pitää jakamattomana hallinnassaan viimeistä asuntoa tai asuinirtaimistoa
  • avoleskellä ei ole automaattista oikeutta saada avio-oikeuden veroisesti toisen omaisuutta avoliiton jälkeisessä omaisuuden jaoksi itselleen
  • saadakseen oman panostuksensa toisen omaisuuteen ja sen arvon kasvuun, on avopuolison näytettävä panostus/sijoitus ja vaadittava erikseen hyvitystä

Omaisuuden erottelu avoliiton päätyttyä

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta koskee avoeroa, ja sitä noudatetaan, jos avoliitto on kestänyt vähintään 5 vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi

Lain mukaan avopuolisolla on oikeus saada hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lain tarkoittama panos voi olla esim.

  • työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi
  • varojen käyttö yhteiseen talouteen
  • varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen tai muu näitä vastaava panos.

Oikeutta hyvitykseen ei ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Käytännössä hyvityksen saaminen on hankalaa, koska panostuksen näyttäminen voi olla mahdotonta ajan kulumisen vuoksi (esim. pankkitietoja ei ole enää saatavilla).

Usein pesänjakajan tai tuomioistuimen vahvistamat hyvitykset ovat myös melko vaatimattomia, eli omaa tai omien sukulaisten työpanoksia ei juurikaan arvoteta riittävästi.

Avopuoliso voi hakea omaisuuden erottelua varten pesänjakajan.

Verotus ja sosiaalietuudet

Verotuksessa avopuolisoa ei pidetä lähtökohtaisesti verotuksellisesti puolisona.

Ainoana poikkeuksena puolisoina käsitellään myös avoliitossa asuvia, jos heillä on (tai on aikaisemmin ollut) yhteinen lapsi tai he ovat aiemmin olleet naimisissa keskenään.

Sosiaalietuuksia arvioitaessa avopuolison tulot ja varallisuus vaikuttavat etuuksiin, vaikka avopuolisolla ei olekaan toisiinsa nähden elatusvelvollisuutta.

Käytännössä on esiintynyt sukupuoleen liittyviä ongelmia Kelan kanssa, kun samassa osoitteessa asuva nainen ja mies on käsitelty oletusarvoisesti avoparina, kun taas samaa sukupuolta olevat on mielletty vain yhteisasujiksi, joten avopuolison vaikutus etuuksiin on ollut osittain sattumanvaraistakin.

Miten turvata avopuolison asema?

Mikäli avopuolisot käyttävät huomattavia summia varojaan esim. oman asunnon tai kesämökin kunnostamiseen tai rakentamiseen, olisi syytä keskenään sopia ja kirjata ylös, missä suhteessa valmiissa lopputuloksessa on kummankin panostusta. Välien ollessa hyvät, ei kirjaus ja sopiminen tuota yleensä ongelmia.

Vasta siinä vaiheessa, kun yhteiselämä päättyy, alkaa riitely: joko entisen avopuolison tai tämän perilllisten kanssa.

Avopuolisot voivat turvata tehokkaasti toistensa asemaa kuoleman varalle tekemällä testamentin toistensa hyväksi. Testamenttiinkin voi sisäänkirjoittaa sen tiedon, mitä kumpikin tosiasiallisesti omistaa ja miten ensinkuolleen omaisuus jakautuu tämän kuoltua. Kaikkein parhaiten jälkeenelävän avopuolison etua turvaa täysi omistusoikeustestamentti.

Myös pelkällä hallintaoikeustestamentilla saavutetaan avoleskelle turvattu asema. On kuitenkin muistettava, että avioliitosta leskeksi jääneen asema on rintaperillisiä kohtaan lähtökohtaisesti vahvempi kuin avoliitossa jälkeenelävän puolison.

Hallintaoikeus voi käsittää paitsi asunnon ja asuinirtaimiston, myös vaikkapa kesämökin hallintaoikeuden sekä oikeuden saada vuokra-, osinko- ja korkotuloja ensin kuolleen omaisuudesta.

Hallintaoikeuden saaja ei joudu suorittamaan perintöveroa, joten tilanteessa, jossa avopuolisoa ei katsota verotuksellisesti puolisoksi, on veron säästö merkittävä.

Toki avopuoliso saa ilman perintöveroa alle 20.000 euron omaisuuden, kuten kaikki muutkin verovelvolliset, mutta saadakseen puolisovähennyksen 90.000 euroa, on joko oltava yhteisiä lapsia tai sitten on oltu keskenään aiemmin avioliitossa, mutta eron jälkeen päädytty avoliittoon.

Miksi useat eivät halua avioitua? 

Yleisin syy, miksi ei haluta avioitua, on pelko mahdollisen avioeron aiheuttamista ongelmista.

Avioliitto ja siihen liittyvä avioero tuo mukanaan nimenomaan omaisuuden jakoon liittyen riskejä.

Lasten huolto- ja tapaamisoikeusriidathan ovat yhteneväisiä kummassakin parisuhdemuodossa.

Omaisuuden jakoon liittyvän taloudellisen riskin voi välttää tekemällä avioehtosopimuksen, jolla suljetaan puolison avio-oikeus osittain tai kokonaan pois. Yleisin avioehtosopimus on sellainen, jossa täydellisesti suljetaan kummankin avio-oikeus toisen omaisuuteen pois, eli eron tullessa kumpikin ottaa omaisuutensa ja lähdetään eri suuntaan.

Yhteinen omaisuus saattaa kuitenkin aiheuttaa jako-ongelmia, vaikka avioehtosopimus olisi tehtykin. Tosin aivan samat ongelmat ovat avoerossakin yhteisesti omistetusta omaisuudesta, joten avioliitto ei tässä suhteessa ole huonompi vaihtoehto.


Tee itse pätevät asiakirjat palvelussamme!

Palvelussammme voit laatia kaikki yleisimmät juridiset asiakirjat itse siten, että lopputuloksena on oikeudellisesti pätevät ja oikeamuotoiset asiakirjat. Sovelluksemme neuvoo Sinua joka vaiheessa ja chatin kautta saat tarvittaessa lisäapua. Neuvonta ei lopu tekemiseen, vaan asiakirjan toimitussähköpostissa on linkit asiakirjakohtaisesti vielä lopputoimenpiteisiin liittyen. Katso lisäohjeita laatimiseen!

 

Kokeile tekemistä ilmaiseksi!

 

Asiakirjavalikoimaan