DIY

 

 Puolisoiden välinen elatusapusopimus

 

Aviopuolisot voivat tehdä keskenään elatussopimuksen, jonka perusteella toisella on velvollisuus suorittaa toiselle elatusapua; aivan samalla tavoin, kun vanhempi suorittaa lapsesta elatusapua.  

Missä tilanteissa puolisoiden välinen elatussopimus tehdään?

Elatussopimus tulee tarpeelliseksi, jos puolisoiden avioliitto päätyy eroon, eikä toinen puoliso kykene elättämään itseään.  Esimerkiksi kotona lasta hoitamassa olleelle ei ole usein kertynyt eläkettä tai  ei ole  ammattia, koulutusta tai mahdollisuutta työllistyä.

Elatussopimus on tarpeellinen myös silloin, jos perheen elättäjä joutuu laitoshoitoon, jonka maksu määräytyy tulojen mukaan. 

Joskus syntyy tilanne, että kotiin jäävä puoliso ei pysty suoriutumaan elantomenoista yksin ja toisen puolison tuloista jää hoitomaksun jälkeen liian vähän elantokuluihin.  Tämän ongelman ratkaisee vahvistettu elatussopimus, jonka elatusvelvollisuus huomioidaan välttämättämänä menona nettotuloja vähentävästi, jolloin hoitomaksu alenee.

Tilanteessa, jossa puolisolle määrätään edunvalvoja, olisi myös hyvä olla elatussopimus, jotta varojen käyttämisestä ei syntyisi epäselvyyttä. Holhouslain mukaanhan päämiehen varoja ei saa lahjoittaa tai käyttää tuhlaavaisesti, joten riittävä puolison elatus ilman sopimusta saattaa vaarantua.

Suositeltavaa on joka tapauksessa laatia edunvalvonnan tarpeen varalle edunvalvontavaltakirja.

Milloin sopimus elatusavusta voidaan tehdä?

Elatusapusopimuksen voi solmia milloin vain avioliiton aikana, jos kumpikin puoliso on oikeustoimikelpoinen. 

Elatusvelvollisuuden voi sopia tulevan voimaan heti tai sitten vasta myöhemmin, kun ennaltamääritellyt tulevaisuuden tapahtumat, esimerkiksi avioero tai laitoshoitoon joutuminen, toteutuvat. 

Puolison kuolema ei ole tällainen elatussopimuksessa huomioitava tulevaisuuden tapahtuma, koska kuolemanjälkeinen määräys on aina tehtävä testamenttina, eikä puolisoiden keskenään tekemä sopimus sido kuolinpesää.

Onko elatussopimus toimitettava vahvistettavaksi?

Lyhyesti sanottuna: sopimus sitoo sen sopijapuolia keskinäisessä suhteessaan, vahvistetaan se tai ei.   

Mikäli sopimuksella kuitenkin halutaan vaikutuksia esimerkiksi tilanteissa, jossa määritellään hoitomaksuja, puolisoiden keskinäistä vastuuta elatusvelkojiin nähden tai edunvalvojan toimivallan laajuutta päämiehen varojen käytössä, on se vahvistutettava kotikunnan sosiaalilautakunnassa. Avioeron yhteydessä  myös käräjäoikeus voi vahvistaa sopimuksen.   Vahvistamista voi pyytää avioerohakemuksen yhteydessä.

Vahvistaminen tekee  sopimuksesta täytäntöönpanokelpoisen, eli elatusavun saaja voi periä suoritusta maksajalta viime kädessä ulosoton kautta.

Vahvistamisen yhteydessä sosiaalilautakunta tutkii, että sopimus on kohtuullinen ja  se on tehty oikeamuotoisesti.   Yleensä sopimus vahvistetaan sellaisenaan. Mikäli vahvistamiselle on este, kehottaa sosiaalilautakunta muuttamaan sopimusta, mikäli se on mahdollista.

Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon puolisoiden tulot ja menot sekä elatuksen todellinen tarve.   Avioliittolain mukaan puolisoilla on toisiinsa nähden elatusvelvollisuus, joka määräytyy heidän keskinäisessä suhteessaan heidän elatuskykynsä  mukaan.   Elatusavun tarkoituksena on turvata puolison elatus muuttuneessa tilanteessa vallinnut elintaso pääosin säilyttäen.

Miten elatusapusopimus laaditaan?

Elatusapusopimus on tehtävä kirjallisesti, mutta asiakirjaan ei tarvita todistajia.  

Vaikka puolisoiden välisestä elatussopimuksesta ei ole laissa suoraan säädetty, on sopimuksessa oltava yksilöitynä kuitenkin esim.  henkilötiedot, elatusavun määrä sekä maksuvelvollisuuden alkamisajankohta.

Palvelussamme voit laatia itse oikeamuotoisen sopimuksen vaivattomasti sekä pyytää vahvistamista sosiaalilautakunnalta.  

Elatussopimuksen laatimiseen tästä >>

 Kokeile sitoumuksetta tekemistä!

 

 

Perinteistä lakipalvelua Tampereella

Lakipalveluja Tampereella ja sen lähialueilla tarjoaa Lakitoimisto Tiina Tikka Oy yli neljännesvuosisadan kokemuksella. Myös etätoimeksiannot. Varaa aika tästä.